«Du må prøve å gjøre kroppen din mer alkalisk»

Hydrogenvann den meste kostnadseffektive medisinen du kan få
99% av molekylene i kroppen din er vann. Vannet du drikker bør med andre ord være av ypperste kvalitet. Hva som er godt vann for kroppen din, er derimot uklart for de fleste. Vann er omgitt av myter og misforståelser, så vel som mange tekniske uttrykk få av oss forstår i sin helhet. Artikkelen har som målsetning å bidra til en oppklaring på noen av disse områdene. Det er verd å merke seg at flere av prosessene i vannet når det elektrifiseres, ikke er helt ut forstått fra et vitenskapelig synspunkt. Artikkelen omfatter ikke betydning av redusert overflatespenning, strukturer eller klynger av vannmolekyler som vil være tema for en separat artikkel.

Hydrogenvann-generatorer varianter
Det er hydrogenets reduserende egenskaper, som er vist seg å utgjøre helsegevinstene ved å drikke elektrisk behandlet vann. Grunnleggende sett er det to typer maskiner/teknologier på markedet, som øker innholdet av hydrogen H2 (eller andre molekyler med hydrogen).

Den ene teknologien er omtalt som ioniseringsmaskiner (alkaliserende maskiner), som «Kangenvann» og hydrogenvann-generatorer. Ioniseringsmaskinene lager alkalisk vann (basisk vann), som gjerne har en pH i området 8-11. Dette i motsetning til hydrogenvann-generatorene, som i liten grad endrer vannets pH, men øker drikkevannets konsentrasjon av hydrogengass (H2). Jo mer hydrogenmolekyler det finnes i vannet, desto større er antioksidant-effekten, som måles best i relativt hydrogen, rH2.

Unødvendig dyrt å kjøpe ioniseringsmaskiner
De nye hydrogenvann-generatorene gir mer antioksidanter (målt i rH2) enn alkaliserende ionseringsmaskiner som «Kangen vann». Det er rimeligere å kjøpe ett godt vannfilter og kombinere dette med en profesjonell hydrogenvann-generator  (bør ha PEM-membran eller tilsvarende) og du får bedre og mer helsefremmende vann på denne måten. Kort sagt billigere og bedre.

Kort om syre/base
Hvorvidt en væske ansees som sur eller basisk (alkalisk) avgjøres ved å måle forholdet mellom H+ (eller nærmere bestemt molekylet som dannes i vann H3O+) og OH-. Er det overskudd av OH-, sier man at vannet er basisk. Løsningen er sur når pH ligger mellom 1 og 7.  Løsningen er basisk når pH ligger mellom 7 og 14. Løsningen er nøytral når pH er lik 7

Forkortelsen pH («mulig hydrogen»)
Med mulig hydrogen (eller potentia hydrogenii), menes hvor mye hydrogen i form av H+ ioner det er i væsken. Når det er balanse mellom ionene i vannet i kroppen, vil bl.a. blodet være svakt basisk (pH 7.35-45), og væskene i cellene har litt større variasjon (normalt svakt surt med en intracellulær pH rundt 7). Riktig pH bidrar til å opprettholde en livsnødvendig balanse mellom elektrisk ladde partikler ved at forholdene mellom natrium- og kalium-, samt magnesium- og kalsiumioner.

Misforståelsen om helsefremmende effekter ved å drikke alkalisk vann
Det er skrevet mye om påståtte helseeffekter ved å drikke alkalisk vann og hvor viktig det er at kroppen ikke sur. Sistnevnte er delvis riktig, men metoden er feil. Kroppen bør være i kjemisk balanse og ha et overskudd av ledige elektroner, som kan motvirke skadelig/overdreven oksidasjon. Sistnevnte kan måles biokjemisk med forekomsten av hydrogen i en veske (rH2 = relativt hydrogen eller på engelsk «aka rH2 Score»). Forklaringsmodellene og påstandene florerer, men de stemmer ikke med grunnleggende biokjemi. Når basisk vann (som har overskudd av OH- basedannende ioner) kommer ned i magesekken og treffer mavesyren, blir ionene umiddelbart nøytralisert av mavesyren. Dette er i beste fall helt uvesentlig for kroppens pH-balanse og mulig bidrar tilførselen av base til en midlertidig reduksjon av mavesyren, som er nødvendig for å fordøye maten du spiser. Hvilket er svært uheldig, da man vet at personer med lite mavesyre ofte er utsatt for irritable tarm, matvare intoleranser og allergi.

Ioniseringsmaskiner og basedannende stoffer/mineraler
Fakta og feilinformasjon blandes sammen, og man sitter igjen med et inntrykk av at basisk vann produsert med elektrolyse eller ved tilsetning av alkaliserende stoffer, er spesielt helsefremmende. Dette er en feilkonklusjon. Ser man til naturen, vil man raskt oppdage at steder der jorden og vannet er sterkt alkalisk (basisk), er det få planter og dyreliv som trives og overlever. Det er det gode grunner til, la oss se litt på kjemien.  

De mest vanlige elektrolysemaskinene (såkalte ioniseringsmaskiner) splitter vann (H2O) og/eller basedannende mineraler i OH- (basedannende) og H3O+ (syredannende) ioner. Ioner er elektrisk ladde partikler. Resultatet blir at drikkevannet får et midlertidig overskudd av OH- ioner, mens utslagsvannet får et overskudd av H3O+ og er da pr. definisjon surt. Drikkevannet blir på denne måten basisk (alkalisk), med et overskudd av OH- ioner i vannet du drikker og ett underskudd av H+ eller H3O+ (nærmere bestemt). Dette er en forenklet fremstilling da det også dannes ulike klynger av molekyler som H30- og midlertidige ioner av typen H-, samt noe H2 (hydrogengass).

Basisk vann med overskudd av ionet OH blir feilaktig fremstilt som en antioksidant. Hydroksidionet (OH-) kan ikke reduseres (motvirke oksygenets evne til å stjele elektroner ved oksidasjon) som en antioksidant, men kan sammen med H3O+ danne vann (H2O). En redoksreaksjon er en kjemisk reaksjon der et stoff blir redusert og et annet blir oksidert (mister et elektron). Tar man fra hydroksidionet ett elektron (som i en tradisjonell redoksreaksjon), vil man sitte igjen med ett hydroksylradikal (OH), som er en kraftig og ødeleggende oksidant.  Heldigvis er det ikke det som skjer i rent vann selv om molekylene splittes ved elektrolyse.ORP – oksidant reduksjonspotensial. ORP-målinger er ikke en pålitelig indikator for å vise vannets reduksjonspotensial, når man ser på ORP alene. Dette fordi tilsetning av alkaliserende stoffer kan føre til lavere ORP (negativ), uten at dette øker antioksidant-kapasiteten (reduksjonsjonspotensialet).  

Ser man på forholdet mellom pH og ORP i rent vann, kan man også kalkulere såkalt relativt hydrogen, som oppgis som rH2. rH2 tallet gir et bedre bilde av vannets faktisk reduserende evne eller antioksidant-potensial. Grunnen er at rH2-målingen sier hvor mange ledige negativt ladde elektroner det finnes i vannet som kan redusere en oksidant. Dvs. gi fra seg et elektron og ufarliggjøre en oksidant.

Hydrogen som i H2 har to «ledige» elektroner (negativt ladde partikler) og er derfor en meget effektiv antioksidant. Relativ hydrogenmåling har en skala fra 0 til 42, der 0 er sterkt reduserende (har masse hydrogen og begynner å skille ut hydrogengass i vannet) og 42 er oksiderende (overskudd av oksygen og lite hydrogen). Nøytralt vann har ca. 28. Det vil si at det verken er en antioksidant eller oksidant, reduserende eller oksiderende.

Eksempler på sammenheng mellom pH, ORP og rH2-tallet.
Tallene er ikke ment å være eksakte og er primært regneeksempler, men «trendene» er riktig.

Vann type                        pH                                   ORP                   rh2

Typisk springvann              7,5                                  +250                  30 (svak oksidant)
Renset springvann             6,8                                  +200                  27 (omtrent nøytralt)
Renset/hydrogenvann        6,8                                   -670                   -2 (kraftig antioksidant)
Ionisert vann Kangen        11,5                                  -650                   8 (antioksidant)
Omvendt osmose (RO)      5,8                                   +200                  24 (svak antioksidant)
RO med hydrogenvann      5,8                                    -670                   -4 (kraftig antioksidant)
Kunstig alkalisk vann         11                                    +250                  37 (oksidant)

Minustallene er utenfor skalaen og indikerer en midlertidig tilstand der det det dannes hydrogengassbobler i vannet. Med kunstig alkalisk vann menes her springvann tilsatt alkaliserende mineraler eller natrium- eller kaliumhydroksid (som er kraftige oksidanter og frarådes på det sterkeste). Hydrogengass vil reduseres av oksygen, og derfor er hydrogenvann mest effektiv med en gang det er produsert. Hvis det på en lukket beholder av god kvalitet og beholderen er full, vil vannets kvalitet opprettholdes lenger (avhengig av beholderen og materialet, minimum 1 dag). Legg merke til at når vannet er svakt surt (grunnet svært lavt innhold av fast stoff (TDS)), blir kapasiteten til å redusere (fungere som antioksidant) bedre!


Cellwater hydrogenvannmaskiner er utviklet av oppfinner Nuno Nina 

Helsefremmende vann har noen essensielle egenskaper
Den viktigste av dem er å hydrere cellene våre
Hydrere vil si å tilføre hydrogen, som er helt essensielt for at cellefunksjonene og stoffskiftet skal fungere. Molekylært hydrogen eller hydrogengass (H2) fungerer som en antioksidant og kan gi fra seg ett elektron (redusere en oksidant). Relativt sett er det mer «ledig» hydrogen og dermed et faktisk antioksidant-potensial (målt i rH2) i svakt surt vann, enn alkalisk vann hvis det såkalte oksidasjons-reduksjons-potensialet (ORP) er likt. Forekomsten av hydrogengass kan oppgis også i ppb, og i balansert hydrogenvann er dette gjerne i området 1100-1600 ppb (eller 1,1-1,6 ppm, deler pr. million).

Hva er TDS, og hva sier det om vannkvaliteten?
Forkortelsen kommer fra «total dissolved solids» eller totalt oppløst stoff. TDS kan ofte bestå av positivt ladde ioner av kalsium, magnesium, natrium og kalium og negativt ladde ioner av karbonat, hydrogenkarbonat, klorid, sulfat og nitrat. I tillegg kommer eventuelle andre stoffer vi ikke ønsker i vannet. Det kan være giftstoffer, humus osv.  Litt forenklet kan man si at mange av disse stoffene vil «okkupere» hydrogen, slik at det blir mindre hydrogen til å hydrere proteiner mm i cellene. Batterier trenger helt rent vann med lavt innhold av stoff (TDS) for å fungere best mulig uten avleiringer og at vannmolekylene reagerer med metallene som finnes i vanlig vann. Forenklet sagt fungerer cellene våre også som batterier. Bruker vi vann som har lav TDS (lite stoff), er det lettere å regulere funksjonene i cellene. Dessuten er det lettere for cellene å produsere strukturert «geleaktig» EZ-vann eller cellevann av vann med høy ladning og lav TDS.

Avleiringer kan også oppstå i kroppen som vi kaller forkalkninger og som vi også ser i dusjer og rør der vannet inneholder for mye kalsium. Renser du for eksempel vannet med en Aquaphor J. Smith vannkanne eller Crystal ECO fastmontert filter, får du en TDS i området 50, som er bra. For spesielle formål kan man bruke vann som har enda lavere TDS (omvendt osmose eller destillert vann). Vann som er svakt surt og har lav TDS har større evne til å løse opp mineraler og hydrere enn vann der molekylene er bundet til ulike stoffer.


«Du må prøve å gjøre kroppen din mer alkalisk»
Har du hørt denne setningen eller noe tilsvarende? Har du samtidig hørt at du skal spise mat som er basedannende så blodet blir mindre surt? For det første er de såkalte ”alkaliske diettene” med mye grønnsaker og råkost i seg selv ikke påvist å endre pH i blodet eller andre steder i kroppen. Det er ikke noe vitenskapelig grunnlag for en slik påstand. Vi ønsker dessuten ikke å være verken sur eller veldig alkalisk, vi ønsker å ha balanse. Dette er det i første rekke lungene og nyrene som regulerer sammen i kroppens pH buffersystem. Overdrevet inntak av protein produserer et overskudd av urinsyre som kroppen så må skille ut (med vann via nyrene). Generelt sett er vi ikke ute etter å gjøre kroppen alkalisk, men å hjelpe kroppen til å opprettholde en naturlig og riktig syre/base-balanse. Derfor bør vi drikke nær nøytralt vann (pH < 7). Enkelte stoffer og matvarer har et lavt rH2-tall som vitamin C og enkelte fermentere grønnsaker mm. De har derfor reduserende egenskaper og fungerer som en antioksidant.

Ionisert alkalisk vann sammenliknet med nøytralt hydrogenvann

 • Alkalisk vann kan bidra til å redusere mavesyren, hvilket er uheldig for fordøyelsen.
 • Alkalisk vann kurerer ikke kreft, reduserer ikke risikoen for hjertesykdom eller forhindrer osteoporose.
  Nøytralt vann har mer ledig hydrogen som trengs for å hydrere cellene.
  Nøytralt helt rent vann er svakt syrlig og kan motvirke forekomsten av krystallinsk kalsium.
 • Nøytralt helt rent vann har ikke for mye kalsium, som er et vanlig problem.
 • Alkaliske vannioniseringsmaskiner er kostbare sammenliknet med et godt vannfilter og en hydrogenvann-generator (PEM), som gir bedre resultat.
 • Alkalisk vann har sammenliknet med nøytralt svakt surt vann har mindre reduksjonspotensial (kan i mindre grad fungere som en antioksidant).
 • Kunstig alkalisk vann kan være helseskadelig ved bl.a. nedsatt nyrefunksjon.
 • Kroppen din strever hele tiden for å opprettholde en balanse i syre/base-forholdet (pH), og for mye av det ene eller andre kan være helseskadelig. Vann som er nøytralt eller svakt surt, utfordrer ikke kroppens pH buffersystem.
 • Det er få vitenskapelige studier som dokumenterer fordeler med å drikke alkalisk vann i stedet for vanlig vann rent vann. Det er forekomsten av hydrogen og derved lavere rH2-tall. som står for de positive effektene og det at vannet blir renset før elektrolysen.
 • Det er derimot godt dokumentert at et lavt rH2-tall i tilstedeværelsen av H2-gass i vannet har helsefremmende effekter.

Konklusjon sammenlikning ionisert hydrogenvann og nøytralt hydrogenvann
Nyere forskning viser at opplevde helsefordeler ved bruk av alkaliseringsmaskiner skyldes at vannet blir renset og at alkaliseringsprosessen bidrar til høyere innhold av hydrogen i drikkevannet. Dette utgjør egenskapene som er helsefremmende.

Helseeffekter ved inntak av vann som har høyt innhold av hydrogen og lavt rH2-tall

 • Fungerer som en selektiv antioksidant
 • Understøtter naturlig genuttrykk
 • Motvirker allergier
 • Motvirker celledød (friske celler)
 • Motvirker aldringsprosessen
 • Reduserer smerter
 • Beskytter huden
 • Øker forbrenningen
 • Regenerer andre antioksidanter
 • Motvirker muskelutmattelse
 • Reduserer forekomsten av melkesyre ved fysisk belastning
 • Motvirker diabetes
 • Motvirker vekst av kreftceller
 • Påvirker positivt vår evne til tenkning, intellektuell og mental ytelse
 • Bidrar til å beskytte DNA og RNA
 • Motvirker stråleskader
 • Reduksjon av muskelutmattelse ved intensiv trening
 • Reduksjon av oksidativ stress etter strålebehandling
 • Positive effekter på personer med insulinresistens
 • Positive effekter på personer med type 2-diabetes
 • Kan virke forebyggende mot Parkinson og andre nevrologiske lidelser
 • Kan ha positiv effekt på humøret
 • Har antiinflammatoriske (betennelsesdempende) effekter
 • Bidrar til økt energiomsetning og dermed til vektreduksjon
 • Kan bidra til å beskytte mitokondriene og øke ATP-produksjonen
 • Daglig bading av ansiktet i hydrogenvann reduserte omfanget av rynker vesentlig på 3 måneder
 • Bidrar til raskere sårheling
 • Kan motvirke overaktiv blære
 • Kan bedre hjertefunksjonen
 • Kan motvirke hårtap
 • Kan redusere allergiske reaksjoner
 • Kan bidra til å redusere effekten av forgiftninger

Forbehold. Listen ovenfor er basert på studier tilgjengelig i databasene Google Schoolar og PubMed og åpne kilder på internett. Vi tar forbehold om feil. Listen rapporterer kun det som er oppgitt i studier på dyr og mennesker. Forfatteren hevder ikke at hydrogenvann kan kurere alvorlig sykdom, men referer kun til publiserte artikler og studer funnet via søk på internet.

Copyright Uno Vita AS – Jan Fredrik Polezynski – 10.05.21

Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 10 May 2021 13:42:46 Europe/Berlin
Post Comments

You must be logged in to post a comment.

click here to log in